Jičín historie města

Historie města

Oblíbené

Dějiny původně královského města Jičína utvářelo několik šlechtických rodů, nejvýznamnějšími z nich v době předbělohorské byli Vartenberkové, Trčkové z Lípy a Smiřičtí. Největší rozkvět prožilo město za doby Albrechta z Valdštejna, který tu v době třicetileté války budoval svou rezidenci. 

Od počátků

Krajina Jičínska je díky příhodným geografickým i klimatickým podmínkám obydlena téměř 8 tisíc let. Jičín je poprvé zmíněn v listině královny Guty Habsburské z roku 1293. Až do roku 1337 byl městem královským, následně jej Jan Lucemburský prodal rodu Vartenberků.

V době renesance patřilo město Trčkům z Lípy. Za jejich vlády byla jako součást městského opevnění vystavěna také Valdická brána. Následně město vlastnil vlivný rod Smiřických.

Doba Albrechta z Valdštejna

Jičín 1681

Po bitvě na Bílé hoře uplatnil nárok na smiřické panství Albrecht z Valdštejna. Ten do Jičína pozval italské architekty, kteří začali horečně pracovat na proměně do té doby spíše provinčního města v honosné a reprezentativní sídlo. V době, kdy v Evropě zuřila třicetiletá válka, kdy české země procházely hlubokou krizí, prožíval Jičín nebývalý rozkvět. Používá se dokonce termín Terra Felix - Šťastná země. To se změnilo hned po Valdštejnově smrti, kdy byly všechny stavební práce přerušeny a město i okolí vypleněny švédskými i císařskými vojsky. Gymnázium, založené Jezuity, které do města pozval Valdštejn, hrálo důležitou roli v době národního obrození. Studoval na něm kupříkladu František Ladislav Rieger.

Období 19. století

Jičín se dostal do středu evropského dění, když tu v roce 1813 pobýval rakouský císař František I. Ve stejné době přebýval na zámku v Opočně ruský car Alexandr I. a v Ratibořicích pak pruský král Fridrich Vilém III. Zástupci mocnářů se scházeli na jičínském zámku, kde domlouvali společný postup proti Napoleonovi. Do života města v červnu 1866 výrazně zasáhla prusko-rakouská válka. Rakouská vojska v ní nedokázala vzdorovat moderněji vybavené pruské armádě a bitva u Jičína se stala předzvěstí drtivé porážky u Sadové, ke které došlo jen o pár dní později.

20. století

Jičín na začátku 20. století

Posledním šlechtickým rodem spojeným s Jičínem byli Trauttmansdorffové, kteří ve 30. letech minulého století prodali zámek, Valdštejnskou lodžii a další pozemky městu. Velká část prvorepublikových stavebních úprav se realizovala díky plánům architekta Čeňka Musila.

Jičín - Historické město roku 2016

Pro vzácný komplex dochovaných památek vysoké historické a umělecké hodnoty bylo historické jádro města vyhlášeno již v polovině minulého století městskou památkovou rezervací. Historické centrum Jičína je tak ze zákona chráněno proti necitlivým stavebním zásahům. Jádrem památkové rezervace je Valdštejnovo náměstí lemované převážně renesančními a barokními měšťanskými domy s podloubím. Za příkladnou péči o památky získal Jičín titul Historické město roku 2016.